Tính lượng sơn

Chú ý: Sử dụng dấu “.” để phân biệt hàng thập phân

Diện tích các bức tường

1
Chiều rộng
X
Chiều cao
2
Chiều rộng
X
Chiều cao
3
Chiều rộng
X
Chiều cao
4
Chiều rộng
X
Chiều cao

Trần nhà (nếu có)

1
Chiều rộng
X
Chiều dài

Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính...)

1
Chiều rộng
X
Chiều cao
2
Chiều rộng
X
Chiều cao
3
Chiều rộng
X
Chiều cao
4
Chiều rộng
X
Chiều cao

Tính toán lượng sơn

Diện tích bề mặt cần sơn

-- m 2

Khối lượng sơn cần sử dụng

-- lít

LƯU Ý: Lượng sơn/bột tính trên tiêu chuẩn thi công 2 lớp và chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sơn/bột chính xác thay đổi theo nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp thi công. Để tính toán lượng bột chính xác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.